ПАРТНЕРИ

 
 
 
 

 
 

Полското здружение за лица со интелектуална попреченост (ПСОНИ) работи во корист и во име на лицата со интелектуална попреченост кои живеат во Полска, нивните родители и законски старатели.

Родителите чии деца се дијагностицирани како лица со потешкотии во учењето, сакаат да им дадат нова реалност, обезбедувајќи нови можности. Оваа перспектива се однесува на сите: деца, тинејџери и возрасни. Не е намерата на родителите/негувателите да им дадат целосна постојана помош, туку да обезбедат можности кои ќе им овозможат да се развиваат физички, когнитивно и општествено, за да можат да имаат активен, автономен и нормален живот во рамките на општество.

Главната цел на Здружението е да се вклучат луѓе со специфични потреби – луѓе со потешкотии во учењето во реалниот живот.

Здружението е национална организација со значителни достигнувања. Главните области на специфична експертиза се:

  • рана интервенција
  • младинско образование и рехабилитација
  • работна терапија
  • поддржано вработување
  • поддржано живеење
  • ИТ во образованието и терапијата
  • ПСОНИ се состои од над 11 000 членови,
  • има околу 120 локални ограноци.
 
 

Полско здружение за лица со интелектуална попреченост

Адреса: Głogowa 2B, 02-639 Warszawa

Телефон: (022) 848 82 60, 646 03 14

Факс: (022) 848 61 62

E-mail:zg@psouu.org.pl

 
 

 
 

Центарот за стручно оспособување МАРГАРИТА е специјализиран центар за стручно оспособување и вработување на лица со интелектуална попреченост кои живеат во Регионот Атика. МАРГАРИТА е основана во 1979 година од Јоана Цокопулу, мајка на Леонидас, дете со Даунов синдром. Мисијата на МАРГАРИТА е да го подобри животот на луѓето со лесна и умерена интелектуална попреченост зголемувајќи го нивното вклучување во општеството по пат на вработување. Нашите услуги се базираат на антропоцентричен социјален модел, каде што нашите професионалци, корисниците на услугите и нивните семејства заедно соработуваат на дизајнирање на индивидуализиран план поврзан со нивните потреби Нашиот персонал се состои од 35 лица со мултидисциплинарна припадност на социјалните сервиси, специјално образование и психологија. Обучуваме 100 студенти во стручни и секојдневни вештини и нудиме социјални сервиси, сервиси за поддржано вработување и психолошка поддршка.

МАРГАРИТА како образовен субјект што се фокусира на интелектуална попреченост има програма што ја промовира автономијата на нејзините корисници, нивната инклузија преку истражување и креирање на начини за пристапност во општеството. Голем дел од популацијата на корисници во МАРГАРИТА се возрасни и значителен дел од нив се интегрирани на пазарот на труд како работници.

Во овој момент спроведуваме пилот проект за модел на социјално претприемништво од областа на Угостителството што го развиваме и се надеваме дека наскоро ќе биде лансиран на отворен пазар. Исто така, МАРГАРИТА управува со продавница, наречена Галерија13м2, во која лицата со интелектуална попреченост се обучуваат во реални работни услови.

 

Веб адреса на англиски: http://eeamargarita.gr/en/
Веб адреса на грчки: http://eeamargarita.gr/
FaceBook: http://www.facebook.com/eeamargarita
YouTube: https://www.youtube.com/user/EeaMargarita
e-mail: ergo@eeamargarita.gr
Research.Development@eeamargarita.gr
Телефонски број: +30 210 613 34 81

 
 

 
 

УНИВЕРЗИТЕТ ХАРАН

Нашиот град го носи името Шанлиурфа и е основан во Северна Месопотамија, Турција. Универзитетот „Харан“ е основан во 1976 година како придружен соработник на Универзитетот „Дикл“, „Стручен колеџ Шанлиурфа“ беше првата единица за високо образование во Шанлиурфа. Потоа, во 1978 година, основан е Земјоделски факултет и во 1984 година, Катедра за градежништво и двата како придружни единици на Универзитетот „Дикл“ и во 1988 година, Теолошки факултет, како придружен соработник на Универзитетот Газиантеп. Ректоратот на Универзитетот „Харан“ е основан согласно законот број 3837 со датум од 03.07.1992 година, кој беше објавен во Службен весник на 11.07.1992 година со број 21281 година. Овие единици беа поврзани со Универзитетот „Харан“ согласно законот со број 3837 и со датум од 03.07.1992 година. Покрај тоа, Факултетот за образование беше основан во 2007 година. Главната цел на факултетот е да обучи квалификувани наставници и обучувачи за секоја фаза на формално образование.

Нашиот факултет има 7 оддели во учебната 2019-2020 година: Овие;
Оддел за научни науки
Оддел за образование на ликовни уметности
Оддел за основно образование
Оддел за математика и научно образование
Оддел за специјално образование
Оддел за образование на турски и социјални науки
Образование за странски јазици.

Имаме 1040 студенти на Факултетот за образование. Овие студенти се кандидати за наставници. Ние обучуваме наставници во училиштата, родители и училишни менаџери преку курсеви за обука. Нашата главна активност е да го подобриме образованието и да помогнеме во обуките на наставниците, раководителите и образованието за возрасни. Исто така, имаме мешана програма за наставници. Со оваа програма ги обучуваме нашите наставници за специјалното образование. Нашите специјални програми за образование вклучуваат интелектуална попреченост, телесна попреченост и програма за лица со аутизам. На нашиот факултет има 2 професор д-р, 10 вонредни професори, 22 доценти и 9 асистенти за истражување.

 
 
 
 
 

 
 

Здружение за активизам, едукација, култура и уметност Граѓански центар „АктивУм“ Куманово е доброволно, непрофитно, невладино и непартиско граѓанско здружение основано со слободно здружување на граѓани. Нашата мисија е да го промовираме и зајакнеме граѓанското општество и локалните заедници преку зајакнување на неформалната директна и индиректна едукација на населението, поттикнување на граѓанско учество и активизам, промовирање на недискриминација и зајакнување на ранливите членови на заедницата, зајакнување на меѓуетничките и културните односи, како и економски и културнo-уметнички развој.

Цели, задачи и активности на здружението:

1. Унапредување и афирмација на сите аспекти на културниот живот на локалното население со цел подобрување на квалитетот на живеење и мотивација за учество во донесувањето на општествено одговорни одлуки;
2. Поддршка и јакнење на младинскиот активизам и волонтерство во локалната заедница;
3. Промоција и заштита на човековите права на сите маргинализирани категориии на граѓани и зајакнување на ранливите членови на заедницата, со посебен фокус на лицата со физичка и интелектуална попреченост;

4. Вмрежување и соработка во рамки на самата, но и со други локални заедници со цел размена на искуства и добри практики во решавањето на локалните и универзалните потреби на сите категории на граѓани во локалната заедница;

 
 

Здружение за активизам, едукација, култура и уметност Граѓански центар „АктивУм“ (НВО)

Web site: https://aktivum.org.mk/

Email: zdruzenie.aktivum@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/AktivUmCC

Telephone: +38975253571

 
 

 
 

Фондација Еспурна е основана во 1996 година со цел да се постигне социо-трудова интеграција на лицата со интелектуална попреченост.
Нашата главна цел е да им обезбедиме на лицата со интелектуална попреченост лична, социјална и работна обука што ја поддржува нивната целосна интеграција.

Ние сме родени како едноставен и мал центар за вработување, а реалноста на нашите нови „клиенти“ нè натера да формираме отворен субјект, храбар и фокусиран на „можностите“ на нашите луѓе, притоа обраќајки се на програми за обука со кои полесно ќе стигнат до вработување. Подоцна, го создадовме Центарот за окупација за да ги зголемиме нивните можности за вработување. Вработување (заштитено или редовно).

Исто така, создадовме мали групни домови, каде денес заедно живеат околу 100 луѓе и Дневен центар за лица со обемни или општи потреби, со цел да го подобриме нашето внимание со стапки и програми повеќе во согласност со нивните можности. Работиме на рано внимание во нашиот центар ДигнаВал, соработувајќи со семејства и училишта.
И една од нашите главни алатки е инклузивен спорт и активности за слободно време.

 
 

Фондација Еспурна

Адреса: C/ Pellers nº81 , 46702 Gandía (Valencia)

Website: www.espurna.org