PARTNERS

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) działa na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną mieszkających w Polsce, ich rodziców i opiekunów prawnych.

Rodzice, których dzieci zostały zdiagnozowane jako osoby z trudnościami w uczeniu się, chcą dać im nową rzeczywistość, zapewniając nowe możliwości. Perspektywa ta ma zastosowanie do wszystkich: małych dzieci, młodzieży i dorosłych. Nie jest intencją rodziców / opiekunów, aby dać im wszechstronnie stałą pomoc, ale raczej zapewnienie możliwości, które pozwoliłyby im rozwijać się fizycznie, poznawczo i społecznie, tak aby mogły mieć aktywne, autonomiczne i pełne życie w społeczeństwie.

Głównym celem Stowarzyszenia jest włączenie osób o szczególnych potrzebach – osób z trudnościami w uczeniu się – w prawdziwe życie.
Stowarzyszenie jest organizacją krajową mającą w swoim dorobku znaczące osiągnięcia. Główne obszary działalności to:

  • wczesna interwencja
  • edukacja i rehabilitacja młodzieży
  • terapia zajęciowa
  • zatrudnienie wspomagane
  • mieszkalnictwo chronione
  • IT w terapii i edukacji

PSONI składa się z ponad 11.000 członków i ma ponad 120 lokalnych oddziałów.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI)

Adres: Głogowa 2B, 02-639 Warszawa

Telefon: (022) 848 82 60, 646 03 14

Fax: (022) 848 61 62

E-mail: zg@psoni.org.pl

Centrum Szkolenia Zawodowego MARGARITA jest wyspecjalizowanym ośrodkiem szkolenia zawodowego i zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, mieszkających w regionie Attyki. MARGARITA została założona w 1979 roku przez Ioannę Tsokopoulou, matkę Leonidasa, dziecka z zespołem Downa. Misją MARGARITA jest poprawa życia osób z niskim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawnomści poprzez zwiększenie ich włączenia do społeczeństwa poprzez ich zatrudnienie. Nasze usługi oparte są na antropocentrycznym modelu społecznym, w którym nasi specjaliści, użytkownicy usług i ich rodziny współpracują przy opracowywaniu zindywidualizowanego planu związanego z ich potrzebami. Nasz personel składa się z 35 osób z interdyscyplinarnym doświadczeniem w zakresie usług społecznych, edukacji specjalnej i psychologii. Szkolimy 100 uczniów w zakresie umiejętności zawodowych i codziennych oraz oferujemy usługi społeczne, usługi zatrudnienia wspomaganego i wsparcie psychologiczne.

MARGARITA jako jednostka edukacyjna zajmująca się niepełnosprawnością intelektualną ma program nauczania promujący autonomię beneficjentów, ich włączenie poprzez badanie i tworzenie sposobów dostępności w społeczeństwie. Większość beneficjentów MARGARITA to osoby dorosłe, a znaczna ich część została wprowadzona na rynek pracy.

W tej chwili prowadzimy projekt pilotażowy dotyczący opracowanego przez nas modelu przedsiębiorczości społecznej w dziedzinie cateringu i mamy nadzieję, że wkrótce zostanie on uruchomiony na otwartym rynku. MARGARITA prowadzi również sklep o nazwie Gallery13m2, w którym osoby niepełnosprawne intelektualnie szkolą się w rzeczywistych warunkach pracy.

Nasze miasto nazywa się Sanlıurfa i znajduje się w północnej Mezopotamii w Turcji. Uniwersytet Harran został założony w 1976 roku jako filia Dicle University. „Şanlıurfa Vocational College” był pierwszą jednostką szkolnictwa wyższego w Şanlıurfa. Następnie w 1978 r. Utworzono Wydział Rolniczy, a w 1984 r. Wydział Inżynierii Lądowej, oba filie Uniwersytetu Dicle, w 1988 r. Wydział Teologiczny filię Uniwersytetu Gaziantep. Rektorat Uniwersytetu Harran został założony 03.07.1992. Natomiast Wydział Edukacji został założony w 2007 roku. Głównym celem wydziału jest szkolenie wykwalifikowanych nauczycieli i trenerów na każdym etapie edukacji formalnej.

Nasz wydział obsługuje 7 wydziałów w roku szkolnym 2019-2020. Są to:
Katedra Nauk o Edukacji
Wydział Edukacji Sztuk Pięknych
Wydział Edukacji Podstawowej
Katedra Matematyki i Edukacji Naukowej
Departament Edukacji Specjalnej
Departament Edukacji Tureckiej i Nauk Społecznych
Edukacja języków obcych.

Mamy 1040 studentów na Wydziale Edukacji. Ci uczniowie są kandydatami na nauczycieli. Szkolimy nauczycieli szkolnych, rodziców i kierowników szkół poprzez kursy doskonalenia zawodowego. Naszym głównym zadaniem jest poprawa edukacji oraz pomoc w szkoleniu nauczycieli i menedżerów oraz edukacji dorosłych. Mamy też program nauczania dla nauczycieli. W ramach tego programu szkolimy naszych nauczycieli w zakresie edukacji specjalnej. Nasze specjalne programy edukacyjne obejmują osoby z niepełnosprawością intelektualną, niepełnosprawne ruchowo i autystyczne. Na naszym wydziale jest 2 profesorów, 10 profesorów nadzwyczajnych, 22 asystentów i 9 asystentów badawczych.

Stowarzyszenie Aktywności, Edukacji, Kultury i Sztuki Centrum Obywatelskie „AktivUm” Kumanowo jest pozarządowym stowarzyszeniem obywatelskim działającym na zasadach non-profit. Naszą misją jest promowanie i wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego i społeczności lokalnych poprzez poprawę nieformalnej bezpośredniej i pośredniej edukacji, zachęcanie do uczestnictwa i aktywności obywatelskiej, promowanie niedyskryminacji i wzmacnianie pozycji słabszych członków społeczności, wspieranie rozwoju międzyetnicznego i kulturowego,  a także rozwój gospodarczy i artystyczny.

Cele, zadania i działania stowarzyszenia:

  1. Promowanie i potwierdzanie wszystkich aspektów życia kulturalnego miejscowej ludności w celu poprawy jakości życia i motywowania ich do udziału w społecznie odpowiedzialnym podejmowaniu decyzji;
  2. Wspieranie i wzmacnianie aktywności młodzieży i wolontariatu w społeczności lokalnej;
  3. Promowanie i ochrona praw człowieka wszystkich marginalizowanych grup obywateli oraz wzmacnianie pozycji słabszych członków społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo;
  4. Tworzenie sieci i współpraca w obrębie samej społeczności oraz z innymi społecznościami lokalnymi w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie zaspokajania lokalnych i powszechnych potrzeb wszystkich grup obywateli w społeczności lokalnej;
Association for Activism, Education, Culture and Art Civil Center “AktivUm” (NGO)

Web site: https://aktivum.org.mk/

Email: zdruzenie.aktivum@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/AktivUmCC

Telephone: +38975253571

Fundació Espurna was established in 1996 in order to achieve the socio-labor integration of people with intellectual disabilities.
Our main purpose is to provide People with Intellectual Disability a personal, social and labor training that favors their full integration.

We were born as a simple and small Employment Center, and the reality of our new “customers” made us forge a more open Entity, courageous and focused on the „capabilities” of our people, then addressing Training Programs that will push more easily to employment. Later, we created the Occupational Center to increase their opportunities of employment Employment (protected or ordinary).

We also created Sheltered Homes, where today around 100 people live together, and a Day Center for People with extensive or generalized needs, with the aim of improving our attention with ratios and programs more in line with their capabilities. We work early attention in our DignaVall center collaborating with families and schools.
And one of our main tools is inclusive sport and leisure free time activities.

Fundació Espurna

Address: C/ Pellers nº81 , 46702 Gandía (Valencia)

Website: www.espurna.org